Świetlica

Świetlica szkolna funkcjonuje codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.15 - 16.30

Opiekę nad "Świetliczakami" sprawują:

 • Wioletta Kłosińska
 • Joanna Sowik
 • Monika Sarna
 • Anna Kaczmarek

Samorząd świetlicy:

 • Przewodnicząca - Maja Wyderka
 • Zastępca przewodniczącej - Szymon Jakubowski
 • Sekcja porządkowa - Szymon Rudnicki i Karina Szewczyk
 • Sekcja plastyczna - Antoni Badowski i Zuzia Machnicka

Cele opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne planu pracy świetlicy szkolnej:

 • Spełnianie funkcji opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z możliwościami szkoły i oczekiwaniami rodziców.
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w pierwszym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 • Zorganizowanie wypoczynku i relaksu po zakończonych zajęciach lekcyjnych, rozładowanie napięć psychicznych poprzez zabawę.
 • Dostarczanie rzetelnej i praktycznie zweryfikowanej wiedzy oraz wdrażanie do samodzielności i samokształcenia.
 • Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia i samorządności.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
 • Podnoszenie poziomu wychowania, wyrabianie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i piękno przyrody oraz jej ochrona i szanowanie.
 • Rozwijanie zdolności intelektualnych, organizacyjnych, artystycznych. Zwrócenie uwagi na poszanowanie swojej i cudzej godności, umiejętności bycia tolerancyjnym w stosunku do innych.
 • Nauka nawiązywania pozytywnych relacji między rówieśnikami oraz współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie postawy respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania oraz regulaminów.


Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin Odpowiedzialni
Zapewnienie uczniom warunków niezbędnych do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Sporządzenie obowiązującej dokumentacji.
Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej od 730 do 1630.
- zna ofertę zajęć,
- dba o estetykę świetlicy,
- posiada odpowiednie warunki do pracy i zabawy,
- ma poczucie przynależności do grupy świetlicowej
Wrzesień
i cały rok szkolny
Nauczyciele
świetlicy
Wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w grupie świetlicowej. Ułożenie regulaminu świetlicy.
Pogadanki dotyczące zachowania.
- - współtworzy, zna i przestrzega norm współżycia w grupie,
- nawiązuje właściwe relacje interpersonalne,
- potrafi ocenić własne zachowanie
Cały rok szkolny Nauczyciele
świetlicy
Wspieranie rozwoju dzieci młodszych i otoczenie ich szczególną opieką. Zajęcia aktywizujące, zabawy ruchowe i umysłowe oparte na polisensoryce.
Pomoc koleżeńska.
- jest przygotowany do pełnienia różnych ról i zadań, Cały rok szkolny Nauczyciele
świetlicy
Pomoc w opanowaniu wiedzy i rozwijaniu sprawności intelektualnych Pomoc w odrabianiu prac domowych.
Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.
Wykorzystanie komputera i filmów edukacyjnych.
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
- posiada nawyk systematycznego odrabiania lekcji,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, usprawnia procesy poznawcze
Cały rok szkolny Nauczyciele
świetlicy
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, w tym rozwijanie kompetencji czytelniczych Zajęcia plastyczne, komputerowe, ekologiczne.
Udział w uroczystościach szkolnych.
Udział w konkursach.
- potrafi określić swoje zainteresowania,
- doskonali swoje umiejętności stosownie do predyspozycji,
- prezentuje swoje umiejętności
Cały rok szkolny Nauczyciele
świetlicy
Skip to content