Dokumenty

Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Spis treści
Spis treści
§ 1. Podstawy prawne

Rozdział 1 Informacje o szkole
§ 2. Podstawowe informacje
§ 3 Określenie pojęć

Rozdział 2 Cele i zadania szkoły
§ 4. Cele szkoły
§ 5. Sposoby realizacji celów
§ 6. Cele i zadania oddziału przedszkolnego

Rozdział 3 Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
§ 7. Cele i sposoby udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
§ 8. Zadania pedagoga, psychologa, logopedy i n-la wspomagającego

Rozdział 4 Organy szkoły i ich kompetencje
§ 9. Organy szkoły
§ 10. Dyrektor szkoły
§ 11. Rada pedagogiczna
§ 12. Rada rodziców
§ 13. Samorząd uczniowski
§ 14. Współdziałanie między organami

Rozdział 5 Organizacja pracy szkoły
§ 15. Podstawy organizacji pracy szkoły
§ 16. Zasady kształcenia
§ 17.Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych
§ 18. Współpraca z rodzicami
§ 19. Biblioteka szkolna oraz zakres zadań nauczyciela bibliotekarza
§ 20. Świetlica szkolna oraz zakres zadań wychowawcy świetlicy
§ 21. Stołówka szkolna
§ 22. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
§ 23. Wolontariat
§ 24. Współpraca z organizacjami

Rozdział 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 25. Pracownicy szkoły
§ 26. Wicedyrektor szkoły
§ 27. Zadania nauczycieli
§ 28. Prawa nauczycieli
§ 29. Odpowiedzialność nauczyciela
§ 30. Zespoły nauczycielskie
§ 31. Nauczyciele religii
§ 32. Zadania wychowawcy
§ 33. Zadania n-la oddziału przedszkolnego
§ 34. Pracownicy administracji i obsługi

Rozdział 7 Uczniowie
§ 35. Prawa i obowiązki ucznia
§ 36.Tryb odwoławczy przy naruszeniu praw ucznia
§ 37. Nagrody
§ 38. Kary
§ 39.Tryb odwoławczy od przyznanej nagrody lub nałożonej kary
Statutowej § 40. Skreślenie z listy uczniów
§ 41. Bezpieczeństwo uczniów

ROZDZIAŁ 8 Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 42. Postanowienia ogólne
§ 43.Cele wewnątrzszkolnych zasad oceniania
§ 44. Narzędzia oceniania
§ 45. Wymagania edukacyjne
§ 46. Ocenianie
§ 47. Zasady oceniania
§ 48. Zwolnienia z zajęć
§ 49. Uzyskanie oceny wyższej niż proponowana
§ 50. Klasyfikacja uczniów
§ 51. Egzamin klasyfikacyjny
§ 52. Zastrzeżenia do trybu wystawionej oceny klasyfikacyjnej
§ 53. Egzamin poprawkowy
§ 54. Promocja uczniów
§ 55. Warunki ukończenia szkoły podstawowej
§ 56. Ocena zachowania
§ 57. Warunki uzyskania oceny zachowania
§ 58. Zasady wystawiania oceny zachowania 60
§ 59. Ocenianie zachowania w klasach I – III

Rozdział 9 Postanowienia końcowe
§ 60 Informacje szczegółowe

Skip to content