Projekt edukacyjny kl. 0-III

Projekt edukacyjny ph "Ja i inni - pozytywne relacje rówieśnicze"
był realizowany w dniach 20 XI - 7 XII 2012r.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0-III.

W ciągu 3 tygodni uczniowie, wraz z wychowawcami, rozmawiali nt pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, uczestniczyli w scenkach darmowych propagujących właściwe zachowanie w grupie społecznej, starali się zdobyć odznakę KOLEGA NA MEDAL.Cele i założenia projektu:

- budowanie właściwych relacji interpersonalnych,
- akceptacja odmiennych, ale mieszczących się w normie społecznej,
zachowań rówieśniczych, czyli nauka tolerancji dla odmienności,
- zachęcanie do udziału w konkursach,
- nauka kulturalnego wyrażania opinii,
- poznanie swoich reakcji w różnych sytuacjach,
- doskonalenie umiejętności jasnego przekazywania emocji,
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
- stosowanie form grzecznościowych,
- rozwijanie samoakceptacji i wiary we własne siły.W ramach projektu uczniowie:

*uczestniczyli w apelu nt Bezpiecznego, kulturalnego, życzliwego zachowania w szkole,
*brali udział w lekcji bibliotecznej - Kultura w życiu szkolnym, obejrzeli tematyczną wystawkę książek,
*uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem "Ja i inni - zachowanie prospołeczne",
*uczestniczyli w konkursie plastycznym "Jak powinien zachować się dobry kolega"
*przyznawali wraz z wychowawcą dwa medale dla kolegów klasy "Dobry kolega".

Skip to content