Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - pierwszaki


Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce o wartości budżetu ok. 46 milionów.

W roku szkolnym 2009/2010 program realizowały klasy: I A – wychowawca Danuta Kosiacka, II A – wychowawca Beata Sienkiewicz. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowała klasa I a – wychowawca Ewa Kaczorek.

Celem Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu - kapitał ludzki!

Zgodnie z ideą Wielorakiej Inteligencji praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:

1. językowo-lingwistycznej
2. matematyczno – logicznej
3. wizualno-przestrzennej
4. przyrodniczej
5. muzycznej
6. kinestetycznej (ruchowej)
7. interpersonalnej (społecznej)
8. intrapersonalnej (refleksyjnej)

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.

Nauczyciele – mogą realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną.

Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

Skip to content