Jubileuszowy zawrót głowy


W okresie 4.10.2010 - 2.12.2010 realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Tytuł projektu - "Jubileuszowy zawrót głowy"

CEL OGÓLNY:

Pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji poprzez przygotowanie dziewcząt i chłopców do organizacji obchodów jubileuszu 15-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.


CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku do tradycji szkoły.
2. Wyrabianie poczucia satysfakcji z sukcesów szkoły i dążenie do pójścia w ich kierunku.
3. Podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4.Ukazanie mocnych stron uczniów i podniesienia wiary we własne możliwości.
5. Wyrównanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości usług edukacyjnych.
6. Rozwijanie zainteresowań artystycznych i sportowych jako inwestycje w kapitał ludzki.
7.Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju dzieci z obszarów wiejskich.
8.Wzbogacenie osobowości dziecka oraz kształtowanie jego wrażliwości.
9. Eliminowanie bariery finansowej.


ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU

* „Teatr dla każdego" – zajęcia teatralne
* „Śpiewaj razem z nami' – zajęcia wokalne
*„Młodzi dziennikarze na start' – zajęcia redakcyjne z wykorzystaniem technik komputerowych
* „Radość tworzenia" – zajęcia plastyczno-techniczne
*„Muzyka i ruch" – zajęcia taneczne
* „Teatr dla każdego" – zajęcia teatralne
* „Co nam w duszy gra" - zajęcia wokalne
* „Korneliada" – zajęcia czytelniczo-literackie związane z patronem
*„Sportowo, czyli fair play" – zajęcia sportowe
- grupa piłki nożnej,
- grupa piłki siatkowej,
- grupa unihokeja,
- grupa tenisa stołowego.

Skip to content