Biblioteka

Zapraszamy do Biblioteki Szkolnej
mieszczącej się w pracowni multimedialnej .
Biblioteka jest czynna codziennie
od godz. 7.30 do godz. 16.30

Nauczyciel- bibliotekarz- Maria Sobczak

Oferujemy naszym czytelnikom między innymi:

  1. Księgozbiór liczący ok. 23 000 woluminów, a w nim:

 • lektury obowiązkowe (w ilości wystarczającej na co najmniej jedną klasę),
 • nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych,
 • klasykę literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • poezję,
 • literaturę w języku obcym,
 • literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia,
2. Czasopisma dla nauczycieli i uczniów

  3. Zbiory multimedialne obejmujące:

 • ekranizacje lektur,
 • encyklopedie multimedialne,
 • płyty CD ROM,
 • audiobooki.

4. Zestawy podręczników i programy nauczania.

Biblioteka pełni rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

  Użytkownicy mają dostęp do:

 • portali i serwisów edukacyjnych,
 • baz danych i katalogów online bibliotek,
 • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
 • zasobów bibliotek cyfrowych,
 • zasobów edukacyjnych Internetu,
 • portali i serwisów edukacyjnych,
 • baz danych i katalogów online bibliotek,
 • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
 • zasobów bibliotek cyfrowych,
 • oraz mogą przygotować np. prezentacje multimedialne, dokonać obróbki zdjęć, nagrać film i przygotować pomoce dydaktyczne korzystając z drukarki, skanera, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów.
  Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD, DVD lub pen -drive.

W pracowni multimedialnej codziennie odbywają się zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, rzutnika, odtwarzacza DVD (kino domowe). W efektywnym korzystaniu z Internetu pomocą służy nauczyciel bibliotekarz. ICIM należy do czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM i jego przestrzegania.

Do zadań statutowych biblioteki należy:

 • przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji
 • wdrażanie do poszanowania książki
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • współpraca z nauczycielami
 • rozwijanie życia kulturalnego szkoły
 • przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów
 • korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie przez bibliotekę
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć edukacji czytelniczej i medialnej
 • gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych
 • współpraca z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi
Skip to content